Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en leveringen van Zafari's Grill and Drinks (hierna genoemd "het bedrijf") met betrekking tot cateringdiensten, evenementen, leveringen van voedsel en dranken, en alle andere gerelateerde activiteiten. 
1.2 Door gebruik te maken van de diensten van het bedrijf, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. Eventuele afwijkingen moeten schriftelijk worden overeengekomen tussen het bedrijf en de klant.

2. Offertes en bestellingen

2.1 Alle offertes en prijsopgaven van het bedrijf zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2.2 Bestellingen kunnen schriftelijk, per e-mail, telefonisch of via andere communicatiemiddelen worden geplaatst en zijn pas bindend na schriftelijke bevestiging door het bedrijf. 
2.3 Eventuele wijzigingen in de bestelling moeten tijdig en schriftelijk aan het bedrijf worden doorgegeven en zijn afhankelijk van de goedkeuring van het bedrijf.

3. Levering en annulering 

3.1 Het bedrijf zal zich inspannen om de overeengekomen leveringsdatum en -tijd na te komen, tenzij er sprake is van onvoorziene omstandigheden. 
3.2 Annulering van een bestelling door de klant is alleen mogelijk binnen een redelijke termijn en moet schriftelijk worden gemeld aan het bedrijf. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om kosten in rekening te brengen voor reeds gemaakte kosten en voorbereidingen. 
3.3 In geval van overmacht, zoals natuurrampen, stakingen, brand, technische storingen of andere onvoorziene omstandigheden die buiten de controle van het bedrijf vallen, kan het bedrijf niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen, annuleringen of tekortkomingen in de levering.

4. Betaling

4.1 Betaling dient te geschieden binnen de termijn vermeld op de factuur, tenzij anders overeengekomen.
4.2 Bij niet-tijdige betaling is de klant van rechtswege in verzuim en is het bedrijf gerechtigd om wettelijke rente en eventuele incassokosten in rekening te brengen.
4.3 Alle prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.

5. Aansprakelijkheid

5.1 Het bedrijf is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade, inclusief maar niet beperkt tot verlies van winst, omzet, goodwill of reputatie, voortvloeiend uit het gebruik van haar diensten of producten.
5.2 Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor eventuele schade, letsel, diefstal of verlies veroorzaakt door het personeel van het bedrijf tijdens een evenement, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van het personeel.

6. Personeel

6.1 Het personeel van het bedrijf zal zich inzetten om hoogwaardige service te bieden tijdens evenementen en cateringdiensten.
6.2 Het bedrijf behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het personeel dat aan een evenement wordt toegewezen, indien nodig, zonder voorafgaande kennisgeving.
6.3 Eventuele specifieke eisen met betrekking tot het personeel dienen tijdig schriftelijk aan het bedrijf te worden meegedeeld en zijn afhankelijk van beschikbaarheid.

7. Intellectueel eigendom

7.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de diensten, producten, menu's, ontwerpen en andere materialen van het bedrijf blijven eigendom van het bedrijf. 
7.2 Het is de klant niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van het bedrijf gebruik te maken van, wijzigingen aan te brengen in, of inbreuk te maken op het intellectuele eigendom van het bedrijf.

8. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

8.1 Op alle overeenkomsten en geschillen tussen het bedrijf en de klant is het Nederlands recht van toepassing.
8.2 In geval van geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden of de overeenkomst, zullen partijen zich inspannen om het geschil in onderling overleg op te lossen. 
8.3 Indien het geschil niet in onderling overleg kan worden opgelost, zal het worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar het bedrijf is gevestigd.Door gebruik te maken van de diensten van Zafari’s Grill and Drinks verklaart u dat u deze algemene voorwaarden heeft gelezen, begrepen en hiermee akkoord gaat.